Facebook      Instagram

E-SHOP ulomkyzeny.sk - Nezabudnite si prečítať

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti internetového obchodu prevádzkovaného na stránkach ulomkyzeny.sk (údaje spoločnosti: Katarína Krnáčová, IČO: 46 129 642, DIČ: 1043377511 so sídlom: Krivec 315, 962 05 Hriňová,) a zákazníka, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretej kúpnej zmluvy.

Predajca je Katarína Krnáčová (Krivec 315, 962 05 Hriňová), ktorá prevádzkuje internetový obchod ulomkyzeny.sk. Predajca spadá pod Okresný úrad Zvolen – číslo živnostenského registra: 670-20699

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do kúpneho vzťahu s predávajúcim  na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je Kupujúci spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu,

b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je Kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

c) spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a

d) spôsob dodania tovaru.

Dodávateľom je súbor vydavateľstiev a spoločností, s ktorými predávajúci spolupracuje a oni tak zabezpečujú predávajúcemu tovar pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

1. Registrácia zákazníka

 Registrácia v eshope nie je povinná, avšak môžete tak učiniť pri samotnom prvom nákupe na našom eshope. Získate tak prehľad o svojich objednávkach a neskôr budete mať prístup ku všetkým údajom.

2. Objednanie tovaru

 Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a vami zvolený tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej „Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj účet,  do ktorej budete mať prístup  po prihlásení len vy.

Storno objednávky – storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke, alebo teda priamo na ulomky.eshop@gmail.com, kde je potrebné do predmetu zadať ako názov mailu – slovom „STORNO“ a číslo vašej objednávky.

 3. Dodanie tovaru

Dodacia lehota je uvedená osobitne pri jednotlivom tovare. Tento údaj značí, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar Predajca odosiela (odovzdáva zásielku prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní sa vychádza z dátumu, kedy objednaný tovar Predajca odovzdá doručiteľovi.  Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 14 pracovných dní.

Ak je uvedené, že tovar je priamo na našom sklade, znamená to, že vašu objednávku expedujeme do 24 hodín po obdržaní vašej platby na náš účet, v prípade platby na dobierku je tovar expedovaný taktiež do 24 hodín od objednania.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. formou listu alebo balíka.  K dodacej lehote preto treba  pripočítať 1-3 pracovné dni.

4. Osobitné dojednania k doplnkovému bezplatnému tovaru

 Ak Predajca ponúka pri kúpe tovaru Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme, alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.

V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

5. Spôsoby platby

 Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru je možný:

a) na dobierku alebo

b) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet

Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu je: SK16 0900 0000 0051 3734 7956  Slovenská Sporiteľňa, a.s., majiteľ účtu: Katarína Krnáčová variabilný symbol – čislo vašej objednávky.

Tovar bude Kupujúcemu rezervovaný po dobu päť (5) dní od potvrdenia objednávky. Taktiež bude s ním dohodnutý prostredníctvom zákazníckej linky termín doručenia tovaru na zvolenú adresu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do päť (5) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

6. Ceny, iné poplatky a doprava

 Informácia o cene tovaru je uvedená pri každom produkte. Tieto ceny sú pre zákazníka konečné a nie je potrebné k nim započítať DPH.

K uvedeným cenám jednotlivého tovaru pripočítavame nasledovné poštovné a balné podľa spôsobu a adresy dodania:

Bankovým prevodom, online platba:  1,99,-€

Dobierkou: 2,99,-€

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

7. Dodanie tovaru

 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky Kupujúceho za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 5,44 € (poštovné a balné 2.99€ + návratné poštovné 2,45€) . Na túto sumu mu bude vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 15 pracovných dní od vystavenia faktúry.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru Kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe a to na adresu: Katarína Krnáčová, Krivec 315, 962 05 Hriňová, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), v tom prípade odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že Kupujúci doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to e-mailom na: ulomky.eshop@gmail.com . Alebo môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke, ktorý je dostupný TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Katarína Krnáčová, Krivec 315, 962 05 Hriňová, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Zákazník môže tovar odovzdať tiež osobne a to na uvedenú adresu Katarína Krnáčová, Krivec 315, 962 05 Hriňová.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

10. Záručná lehota

 Záručné podmienky spoločnosti Predávajúceho pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre Kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka a záručná doba pri Kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Predajca zodpovedá zákazníkovi za:

a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,

b) odoslanie tovaru bez závad,

c) dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,

d) priloženie daňového dokladu (faktúry).

Predajca nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

c) poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.),

d) obsahovú náplň knihy.

Avšak aj napriek udaným bodom Predajca vždy ústretovo dorieši vzniknutý problém, pokiaľ to bude v jeho možnostiach. V akomkoľvek prípade nás neváhajte kontaktovať na ulomky.eshop@gmail.com alebo telefonicka na +421911336544.

Reklamácie a servis

 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru:

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, podľa platného reklamačného poriadku.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, Dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na reklamáciu zaniká v prípade:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou na našu adresu: Katarína Krnáčová, Krivec 315, 962 05 Hriňová. Alebo odovzdať osobne na uvedenej adrese.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“).

Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

i) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Práva Kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 • Pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Osobné údaje

S poskytnutými osobnými údajmi Kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje Kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s Kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím Kupujúci súhlasí. Súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. Rovnako Kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne odvolať, a to na adrese: ulomky.eshop@gmail.com

Záverečné ustanovenie

 Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho ulomkyzeny.sk

Obchodné podmienky platia od: 22.11.2017


Orgánom dozoru je: 
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Close

Pin It on Pinterest