Facebook      Instagram

E-SHOP ulomkyzeny.sk - Nezabudnite si prečítať

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Úlomky Ženy s.r.o., so sídlom Krivec 315, 962 05 Hriňová, IČO: 53 980 301, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 41789/S (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.

2. Kontakt na predávajúceho je email: ulomky.eshop@gmail.com alebo k.krnacova@gmail.com, telefónne číslo: +421 911 336 544

3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.ulomkyzeny.sk/obchod/ , (ďalej aj “Internetový obchod“).

4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).

7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.

8. Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93 , webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, ich Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov Predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: k.krnacova90@gmail.com . Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet, Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

Registrácia v eshope nie je povinná, avšak, môžete tak učiniť pri samotnom prvom nákupe na eshope. Získate tak prehľad o všetkých vašich objednávkach.

2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.

Po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu bude odoslané potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré bude obsahovať číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o Predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Vaša objednávka, v prípade, že ste sa zaregistrovali, bude zároveň archivovaná v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len vy.

3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením, prípadne jej vypovedaním.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná (predávajúci nie je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.

2. Základným platidlom je mena euro.

3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IV. Spôsoby platby

1. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
a. platba na dobierku,
b. platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
c. on-line platba kartou.

2. Platba na dobierku je osobitne spoplatnená, pričom cena za platbu na dobierku bude Kupujúcemu oznámená zo strany Predávajúceho ešte pred uzatvorením zmluvy – v procese uskutočňovania objednávky Kupujúcim.

3, Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu je: IBAN: SK96 0900 0000 0051 8326 7674, Slovenská Sporiteľňa, a.s., majiteľ účtu: Úlomky Ženy s.r.o. BIC: GIBASKBX, variabilný symbol – čislo vašej objednávky. Tento spôsob platby nie je osobitne spoplatnený.

4, Pokiaľ sa predávajúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru kartou on-line, bude presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti Global Payments (partnera Slovenskej sporiteľne, a.s.) , prostredníctvom ktorej vykoná platbu objednávky. Tento spôsob platby nie je osobitne spoplatnený.

Tovar bude Kupujúcemu rezervovaný po dobu päť (5) dní od potvrdenia objednávky. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do päť (5) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a objednávka bude vystornovaná.

V. Dodanie produktov

1. Tovar je predávajúcim expedovaný najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, avšak štandardne do 24 hodín od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim. Ak Kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho, pokiaľ sa nejdná o elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.

4. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravné a zásielkové spoločnosti).

5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

7, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom. Ďalej Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

8, Dodanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (e-knihy) prebieha prostredníctvom emailu, ktorý bude doručený na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol pri vytváraní objednávky, ihneď po uhradení kúpnej ceny produktu a to vo formátoch PDF, ePub, mobi.

VI. Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia produktu.

3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:
a. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b. dodania veci v poškodenom obale alebo,
c. dodania veci bez príslušných dokladov.

4. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 3 tohto článku, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, Kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

K uvedeným cenám jednotlivého tovaru pripočítavame nasledovné poštovné a balné podľa spôsobu dopravy:

Prostredníctvom kuriéra spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.: 3,49,-€

Prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doporučeným listom 1. Triedy: 2,99,-€

V prípade platby na dobierku sa k uvedeným sumám pripočíta poplatok 1,50,-€

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

2. Predávajúci zabezpečí prepravu a doručenie objednaných produktov prostredníctvom kuriérskej služby GLS (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doporučeným listom 1. Triedy.

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je: Úlomky Ženy s.r.o., so sídlom Krivec 315, 962 05 Hriňová. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v Internetovom obchode Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame Spotrebiteľovi, aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh, od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.

4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol Predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

5. Ak Spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

6. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša Spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku.

8. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

10. Kupujúci nie je s poukazom na § 7 ods. 6 písm. j) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru Kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

X. Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XI. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode predávajúceho.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 16.09.2021


Orgánom dozoru je: 
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Close

Pin It on Pinterest