Facebook      Instagram

Ochrana súkromia

S poskytnutými osobnými údajmi Kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje Kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s Kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho (vrátane marketingu).
Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím Kupujúci súhlasí.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovnej tretej strane:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Na internetovom obchode ulomkyzeny.sk Kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho bankových účtoch.

Súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. Rovnako Kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiály na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Odsúhlasením bodu pri odoslaní objednávky Kupujúcim “Prečítal(a) som si a oboznámil(a) som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.  ” vyjadruje Kupujúci svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii, ako aj údajov súvisiacich s používaním Obchodu (ako napríklad údaje o navštívených sekciách Obchodu, údaje o prezeraných a nakúpených produktoch, a pod.), na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb.

Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne odvolať, a to na adrese: ulomky.eshop@gmail.com

V prípade, že má Kupujúci podozrenie o pochybení zo strany Predávajúceho pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho, môže si Kupujúci písomne uplatniť všetky svoje práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak má Kupujúci podozrenie, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Close

Pin It on Pinterest